یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیران 19

حجت الله فریدونی

مدیران 18

 

مدیران 12

 ب 2

مدیران 9

مدیران 15 ب 1

مدیران 13
مدیران 8

مدیران 11


مدیران 5

مدیران 6
مدیران 4

مدیران 3
مدیران 2

مدیران 1

مدیران 16  جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 6

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 3

علیرضا ارزنده مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس

بهرام دشتی نژاد رییس HSE ارشد

آرش رامین مدیر جذب سرمایه

عقیل منفرد سرپرست اداره اشتغال