سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۰۶:۵۴

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیران 19

حجت الله فریدونی

مدیران 18

 

مدیران 12

 ب 2

مدیران 9

مدیران 15 جدید و منفرد 1


مدیران 8

 

علیرضا ارزنده مجید بحرانی


مدیران 5

مدیران 6
مدیران 4

مدیران 3
مدیران 2

مدیران 1

مدیران 16  پاکدل  3

جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 6

 

  جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 3مدیران 1

آرش رامین

جدید و منفرد 2
پاکدل پاکدل  1