چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۰۰

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیران 19

 حجت فریدونی

دولتی زاده

عباس دولتی زاده ، جانشین مدیرعامل در اموراجرایی

 

مدیران 18

 

مدیران 12

 

شورای مدیران آبان ماه 9

حمید قاسمی ده چشمه مدیر پارس دو(کنگان)

 

مدیران 9

مدیران 15 جدید و منفرد 1


مدیران 8

 

مجید بحرانی

 شورای مدیران آبان ماه 11

مصطفی بهاری زاده سرپرست امورحقوقی و قراردادها

مدیران 6
مدیران 4

مدیران 2

مدیران 1

مدیران 16  پاکدل  3

 

  جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 مدیران 1

جدید و منفرد 2

محسن شکیبایی  شورای مدیران آبان ماه 10

محمدکاظم نیکنام ، مدیر مجتمع بندری و پایانه های دریایی


پاکدل