یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۸

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

موسوی

 حجت فریدونی

دولتی زاده

عباس دولتی زاده ، جانشین مدیرعامل در اموراجرایی

 

 

 

مدیران 12

 

مدیران 9

مدیران 15 جدید و منفرد 1


مدیران 8

 

 

مدیران 3 مجید بحرانی

 

مدیران 6

c

مدیران 2

 

مدیران 1

مدیران 16  پاکدل  3

 

  جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 

جدید و منفرد 2

محسن شکیبایی  

 

 

نمایشگاه نفت و گاز تهران 1