پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۰۰:۵۲

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 مدیرعاما و ریس روابط عمومی 1

 

دولتی زاده

عباس دولتی زاده ، جانشین مدیرعامل در اموراجرایی

 

 

 مدیر جذب و سرمایه2

 

مدیران 12

 

مدیران 9

مدیران 15  


مدیران 8

 

 

مدیران 3 مجید بحرانی

 

مدیران 6

c

مدیران 2

 

مدیران 1

مدیران 16

پاکدل  3

 

  جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 

جدید و منفرد 2

محسن شکیبایی شیورانی  

 رئیس روابط عمومی 2  

 

نمایشگاه نفت و گاز تهران 1