» بانک اطلاعات » معرفی مدیران سازمان

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 مدیرعاما و ریس روابط عمومی 1


دولتی زادهعباس دولتی زاده ، جانشین مدیرعامل در اموراجرایی

مدیر جذب و سرمایه2

مدیران 12


مدیران 9

   


مدیران 8مدیران 3 مجید بحرانی


مدیران 6

c

مدیران 2


مدیران 1

مدیران 16

پاکدل  3

جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 محسن شکیبایی

 رئیس روابط عمومی 2  

 

نمایشگاه نفت و گاز تهران 1