جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ۰۶:۵۱

مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیران 19

 حجت فریدونی

مدیران 18

 

مدیران 12

 ب 2

مدیران 9

مدیران 15 جدید و منفرد 1


مدیران 8

 

علیرضا ارزنده مجید بحرانی


مدیران 5

مدیران 6
مدیران 4

مدیران 2

مدیران 1

مدیران 16  پاکدل  3

 

  جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 4

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 1

 جلسه تفاهم نامه حراست و HSE 3مدیران 1

جدید و منفرد 2
پاکدل پاکدل  1