افتتاح فاز 1 عسلویه با حضور محمد خاتمی رییس جمهور وقت

 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 22
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 21
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 20
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 19
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 18
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 17
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 6
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 5
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 4
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 3
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 2
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 1
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 16
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 15
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 14
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 13
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 12
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 11
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 23
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 10
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 9
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 8
 • افتتاه فاز یک دیماه سال هشتاد و دو ریس جمهور خاتمی 7