سومین جلسه هم اندیشی رؤسای محیط زیست منطقه ویژه با حضور رئیس محیط زیست شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اداره محیط زیست شهرستان عسلویه، شبکه بهداشت عسلویه و کلیه رؤسای محیط زیست شرکتهای مستقر در منطقه برگزار گردید. با توجه به تقارن امروز با روز جهانی بهداشت محیط (با موضوع کیفیت هوای محیط / 26 اکتبر)، این جلسه در خصوص وضعیت کیفی هوای محیط منطقه با تاکید بر آلاینده‌های SO2 و BTEX مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 15
سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 12
سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 9
سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 8

فرم پایش