/HSE/محیط زیست

 سومین جلسه هم اندیشی رؤسای محیط زیست منطقه ویژه با حضور رئیس محیط زیست شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اداره محیط زیست شهرستان عسلویه، شبکه بهداشت عسلویه و کلیه رؤسای محیط زیست شرکتهای مستقر در منطقه برگزار گردید. با توجه به تقارن امروز با روز جهانی بهداشت محیط (با موضوع کیفیت هوای محیط / 26 اکتبر)، این جلسه در خصوص وضعیت کیفی هوای محیط منطقه با تاکید بر آلاینده‌های SO2 و BTEX مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 15
سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 12
سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 9
سومین جلسه هم اندیشی رئسای محیط زیست منطقه 8

فرم پایش