منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس / پژوهش و فناوری / پروژه‌های تحصیلات تکمیلی-جاری و خاتمه یافته