مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات عمومی،پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 2(کنگان)

مناقصه

98/03

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید :
الف )عنوان مناقصه: خدمات عمومی،پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 2(کنگان)
ب ) شماره مناقصه :03/98
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 84.127.973.852ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت منطقه پارس دو
چ ) مدت اجرای کار: 12ماه
ح)شرایط متقاضیان : 1-دارا بودن گواهینامه صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کدهای “حمل و نقل”و“تعمیر و نگهداری” و “خدمات عمومی”   2-  دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   3- دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده سال 96 یا سال 95 توسط حسابدار رسمی، مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران

خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 3.183.000.000 ریال (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند.مهلت تحویل برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 29/02/1398 و محل تحویل: دبیرخانه کمیسیون مناقصات یا دفتر تهران به آدرس‌های زیر. بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی : 1- استان بوشهر، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، طبقه اول، دبیرخانه کمیسینون مناقصات - کد پستی 7511811369- تلفن :  2154-2150-0773137 دورنگار: 2155-0773137

2- تهران، خیابان جمهوری، بین شیخ هادی و حافظ، کوچه یغما، ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت، طبقه سوم، اطاق 346 - تلفن 02166709298

خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 2 کنگان خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 2 کنگان