مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

تهیه،‏ طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذای منطقه پارس یک ( تجدید )

مناقصه

98/01

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی به صورت فشرده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید (اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه می‌باشد) :

1-     نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ­- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس 

2-    مبلغ برآورد اولیه : 342,193,543,580 ریال

3-   نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه‌گزار باشد) یا وجه نقد به مبلغ  8,812,000,000 ریال

4-    شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد “ امور آشپزخانه و رستوران”

5-   ارزیابی کیفی به صورت فشرده انجام می‌شود و مناقصه‌گران باید مستندات ارزیابی کیفی را در یک پاکت و پیشنهاد قیمت (پاکات الف، ب و ج) را در یک پاکت دیگر به طور همزمان ارائه نمایند. ابتدا مستندات ارزیابی کیفی بررسی خواهد شد و سپس پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب نمایند، گشایش خواهند شد.

6-    زمان و مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی  و اسناد مناقصه : از تاریخ 15/4/98 لغایت ساعت 13 تاریخ 19/4/98

7-   محل دریافت استعلام ارزیابی کیفی  و اسناد مناقصه : 1- دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس: عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس - طبقه اول. 2- دفتر تهران به آدرس : تهران، خیابان جمهوری- بین شیخ‌هادی و حافظ- کوچه یغما - مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران - طبقه سوم اطاق 355 تلفن 66702298

8-   جهت دریافت اسناد، مناقصه‌گران باید مبلغ 300,000 ریال به شماره شبای 340100004101123838163517 نزد بانک مرکزی به نام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واریز نموده و نماینده شرکت با همراه داشتن اصل فیش واریزی به آدرس‌های فوق مراجعه نماید.

9-   مهلت و محل تحویل (تسلیم) استعلام‌ها و پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 13 تاریخ 2/5/98 صرفاً در دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس طبقه اول.

10-  زمان و محل گشایش پیشنهاد مناقصه (پاکات الف، ب و ج) : روز سه‌شنبه مورخ 8/5/98 ساعت 10 در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس طبقه دوم - سالن جلسات.

11-  تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155