/بانک اطلاعات/مجتمع ها و واحدهای پتروشیمی

بانک اطلاعات انرژی پارس / واحدهای پتروشیمی

برای دیدن اطلاعات مجتمع های پتروشمی اینجا کلیک کنید.منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی