نظرسنجی بیماری کرونا

اطلاعات فردی

*
*
*
سوالات نظرسنجی

*

**

*


*

**


*
*
*
دستور عمل‌های بهداشتی زیر را تا چه حد رعایت می‌کنید؟

*

*


*

*

*

*