/معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

south pars

    معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی

 

 

ٖمدیریت برنامه‌ریزی  

icon4

 مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری

icon3
 اداره درآمدها و بررسی نرخ تعرفه

icon2
اداره پژوهش و فناوری icon1

   

 

                           

  

• قوانین و مقررات                                              • منابع و مقالات ملی و بین‌المللی

 • فرآیند سرمایه‌گذاری                                          • فراخوان سمینار و نمایشگاه

• اخبار و گزارشات                                               • تصاویر

•معرفی زیرساخت‌های منطقه                                  • دستور عمل‌ها و تعرفه‌ها                                        

 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری                                    • پروژه‌های موفق سرمایه‌گذاری 

       

پارس جنوبی سرزمین فرصت‌ها