1-استقرار نظام تایید صلاحیت حرفه ای کارکنان پیمانکاری ها بصورت خودگردان

2-توانمندسازی وتایید صلاحیت حرفه ای بالغ بر300000 نفرنیروی انسانی ماهر 

3-راه اندازی وتجهیز کارگاه های عملی مورد نیازبا مشارکت شرکتها وبخش خصوصی

 4- استفاده بهینه ازظرفیت های آموزشی موجود در منطقه 

 5- رفع نیاز به نیروهای ماهردرسطح استادکاروتکنسین باآموزشهای کارگاهی وعملی