/مدیریت انرژی/ارتباط با واحد برنامه‌ریزی انرژی

tell icon  تلفن دفتر مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح ها: 07731372090

tell icon  تلفن های واحد برنامه ریزی انرژی:  2086 | 2099 | 2098 | 07731372095  

fax icon  فکس :  077331372091 

address icon  آدرس : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

site icon  سایت: http://pseez.ir

email icon  پست الکترونیک: