معرفی

مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور دستیابی به اهداف تدوین شده سازمان و با توجه به نظام جامع راهبردی پژوهش،فناوری و نوآوری وزارت نفت و با وظیفه شناسایی موضوعات و راهکارهای پژوهشی و علمی و همچنین بکارگیری از توان علمی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور فعالیت می نماید.کمک به برقراری ارتباط موثر با صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، در جهت شناسایی و رفع مشکلات صنایع مذکور از دیگر رسالت های این بخش از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.

این مدیریت به منظور تحقق راهبردهای کاهش ریسک و هزینه ،افزایش ارزش افزوده از طریق خلق نوآوریها و استفاده از تجربه های نو و فناورانه و همچنین ارتقاء سطح فناوریها و دانش فنی خود از پیشنهاد های پژوهشی مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان استقبال می نماید.در این راستا این مدیریت بستر مناسبی را برای تدوین و انتشار یافته ها و مستندات علمی - پژوهشی و کمک به تجاری سازی طرحهای علم تا عمل فراهم نموده و تلاش مضاعف و فراگیری را در جهت ترویج روحیه پژوهش در سازمان و منطقه و حمایت از نخبگان داشته و در راستای سیاستهای کلان علم و فناوری کشور ایفای نقش می نماید. در این راستا توجه خاص به ظرفیت های علمی و پژوهشی منطقه پیرامونی پارس جنوبی در استان بوشهر نیز در دستور کار قرار دارد.