/پژوهش و فناوری/ارتباط با پژوهش و فناوری

 استان بوشهر- عسلویه- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

دفتر تهران: خیابان جمهوری- بین خیابان شیخ هادی و پل حافظ - کوچه یغما

پلاک 17 طبقه سوم

صندوق پستی154-75391

تلفن:64 - 07731374060

فاکس :07731374065

pajohesh@pseez.ir: پست الکترونیک