/پژوهش و فناوری/کمیته ها و گروه های تخصصی

گروه ها و کمیته های تخصصی

اعضای کمیته تخصصی پژوهش و فناوری سازمان در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای مهدی تنها زیارتی

2

جناب آقای احمد ترسلی

3

جناب آقای جواد خواجه تراب

4

سرکار خانم ندا عیناوی

5

جناب آقای مرتضی کمالیان

6

جناب آقای امید صدرزاده خوئی

7

سرکار خانم فاطمه کامرانی نیا

8

جناب آقای مهدی دهقان

9

جناب آقای مصطفی بنوی

10

جناب آقای علی قاسمی

11

جناب آقای امیر رحیمی

12

جناب آقای سید هادی نوریان

13

جناب آقای سعید لهراسبی

14

جناب آقای منصور حمزه

15

جناب آقای میلاد تقدسی

16

جناب آقای مجید گارده

17

جناب آقای اصغر داودی