/پژوهش و فناوری/رئیس و کارشناسان پژوهش و فناوری

رئیس و کارشناسان پژوهش و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی (سمت)

رشته / تخصص

شماره داخلی

1

خشایار شاهینی (رئیس پژوهش و فناوری)

مهندسی مکانیک- مدیریت اجرایی/دولتی

4060 4061

2

ندا عیناوی (جانشین پژوهش و فناوری)

مدیریت آموزشی

4063

3

محسن روحی (کارشناس پژوهش و فناوری)

مهندسی متالوژی صنعتی

4064

4

سید مهران موسوی نجات (کارشناس پژوهش و فناوری)

مهندسی برق/قدرت- مدیریت اجرایی

4064

5

شیوا محسنی (کارشناس پژوهش و فناوری)

شیمی کاربردی

2566-02166704021

6

محبوبه رفیعی (کارشناس پژوهش و فناوری)

روابط عمومی

4355

7

رضا صابری (کارشناس پژوهش و فناوری)

مهندسی برق/کنترل- قدرت

4062

8

سید عبدالله موسوی نژاد (کارشناس پژوهش و فناوری)

مهندسی برق/قدرت

4062

9

لیلا جوارانی(کارشناس پژوهش و فناوری)

مهندسی محیط زیست/آب

4355