/پژوهش و فناوری/چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

بستر سازی، ایجاد و ترویج روحیه و فرهنگ تحقیق و پژوهش در حوزه های انرژی،آمایش سرزمین،مطالعات اجتماعی و فرهنگی،محیط زیست و بکارگیری آنها در برنامه ریزی های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

ماموریت

- توجه به نیاز صنایع در بعد پژوهش و فناوری و هدایت پژوهش ها به سمت و سوی پژوهشهای تقاضا محور  

- ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان محقق و نخبه در سطح منطقه

- بهبود دانش های فنی موجود و گسترش مرزهای دانش

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی ،فنی و اقتصادی و توسعه همکاریهای پژوهشی مشترک با موسسات داخلی و بین المللی و بکارگیری آنها درجهت  استقرار تکنولوژی های نوین صنعت نفت

- اجرای موثر سیستم مدیریت دانش جهت ذخیره اطلاعات و تجربیات افراد صنعتی، صیانت از دانش فنی نخبگان و گسترش دانش های بدست آمده در کل منطقه و ارتقاء جایگاه پژوهش و فناوری

- انجام نیازسنجی های مختلف و تبدیل نیازها به عناوین و موضوعات پژوهشی با اجرای الویت بندی ،پیگیری مراحل فراخوان ها ،بررسی ،داوری و طرح در شورای پژوهشی سازمان 

- توانمندسازی فناوران اعم از اساتید و دانشجویان برای ورود به عرصه های صنعتی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق حمایت از رساله های تحصیلات تکمیلی،انتشار کتب ،مقالات و حضور در مجامع علمی

- برگزاری جشنواره های استانی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر و صاحبان ایده های نو و همکاری در برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای پژوهشی در سطح منطقه

- برگزاری جلسات هم اندیشی و تبادل نظر با صنایع مستقر در منطقه


- ایجاد شاهراه ارتباطی پژوهش و فناوری در سطح منطقه با ابزار تشکیل و تجهیز دبیرخانه دائمی پژوهش و فناوری منطقه پارس