/پژوهش و فناوری/شورای پژوهش و فناوری

شورای پژوهش و فناوری

شورای پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور ارتقاء سطح کیفیت پژوهش در سازمان،نهادینه کردن پژوهش ها و بهره گیری از روشهای علمی در تدوین برنامه ها و در جهت نیل به اهداف زیر تشکیل می شود:

- ایجاد زمینه های مناسب جهت اتخاذ تدابیر لازم برای هدایت طرحهای پژوهشی کاربردی متناسب با نیاز سازمان

 -تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم برای فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت گسترش پژوهش و فناوری و تولید دانش 

 -برنامه ریزی و تهیه و ارائه روشهای نوین جهت اجرای پژوهشهای کاربردی 

 تعیین و تصویب الویت های پژوهشی ،بررسی طرحها و اتخاذ تصمیم در اجرا و هدایت آنها-

- برنامه ریزی در راستای ایجاد بستر مناسب جهت برقراری ارتباط منسجم تر با موسسات پژوهشی ،دانشگاهها و صنایع

- بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاعی از مدیر عامل سازمان

 -بررسی و تصویب طرحها و پروژه های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز سازمان

 

  

 

اعضای شورای پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال1401

 

 

اعضای شورای پژوهش و فناوری سازمان در سال 1401

هیئت مدیره سازمان

مدیر بازرگانی

رئیس پژوهش و فناوری