/پژوهش و فناوری/سمینارهای علمی ، همایشها

سمینارهای علمی ، همایشها

جهت تسهیل در عرضه عملکردهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دستگاههای اجرایی و با توجه به ضرورت و اهمیت استفاده سازمان در جهت کسب، ارتقاء، انتقال و بکارگیری از سرمایه های فکری و دانشی مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در برگزاری سمینارهای علمی،همایشهای علمی،برگزاری جشنواره های استانی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر منطقه و برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای پژوهشی همکاری می نماید.