مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید و تجهیز دو دستگاه خودرو آتش نشانی برج آب و فوم

مناقصه

1398/08

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

دو مرحله ای

امور خرید یا تامین کالا

خرید و تجهیز دو دستگاه خودرو آتش نشانی برج آب و فوم

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه و درج آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
الف) عنوان مناقصه : خرید و تجهیز دو دستگاه خودرو آتش نشانی برج آب و فوم
ب) شماره مناقصه : 98/08
ت) محل اجرای کار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث) مبلغ برآورد اولیه (یورو) : ,1,363,700
ج) نماینده کارفرما :مدیریت بازرگانی
چ) شرایط شرکت در مناقصه : تولید کننده یا تامین کننده خودروهای آتش نشانی، تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

ضمناَ تأکید می‌گردد کلیه فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه / مزایده صرفاَ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) صورت می پذیرد و این اطلاعیه منحصراَ جهت آگاهی مراجعین سایت سازمان منطقه ویژه درج گردیده است و هر گونه اصلاحیه اسناد و مدارک و تغییرات در برنامه زمانبندی یا نحوه برگزاری مناقصه / مزایده صرفاَ از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.


* از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت اطلاع کامل از جزئیات مناقصه و دریافت برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی Setadiran.ir با کد فراخوان (2001093035000013) مراجعه و اطلاعات لازم و فرم های ارزیابی کیفی را طبق برنامه زمانبندی قید شده در سامانه ستاد دریافت نمایند.
بدیهی است به اسناد و مدارکی که به صورت فیزیکی تحویل ویا پس از پایان مهلت مقرر در سامانه ستاد به این دبیرخانه ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط اقدام خواهد نمود.ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.