سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۲۲

استان بوشهر ‏، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

صندوق پستی:154-75391

تلفن:-31376001-077

نمابر:31376300-077

پست الکترونیکی:info@pseez.ir