» ارتباط با ما

استان بوشهر ‏، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

صندوق پستی:7511946484

تلفن:-31376001-077

نمابر:31376300-077

روابط عمومی: 31376330-077

پست الکترونیکی:info@pseez.ir

مکان در نرم افزار google map