چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵

استان بوشهر ‏، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

صندوق پستی:154-75391

تلفن:31376000-077

نمابر:31376300-077

روابط عمومی:31372110-077 

پست الکترونیکی:info@pseez.ir