» بانک اطلاعات » مجتمع ها و واحدهای پتروشیمی

بانک اطلاعات انرژی پارس / واحدهای پتروشیمی

مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 
مجتمع پتروشیمی پردیس :
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 2/62 هکتار
·        سال تأسیس: 1380
·        مالکیت: شرکت سرمایه گذاری غدیر 51%، سرمایه گذاری توسعه الوند غذیر 65/31%، شرکت بازرگانی پتروشیمی 17%، سهام ترجیحی 35/0%
تولیدات اصلی/ فاز 1
(هزار تن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
آمونیاک
680
گاز طبیعی
M.W.Kellogg
1388
اوره گرانول
1075
دی اکسید کربن- آمونیاک
Stami carbon+
Hydro Fertilizer Technoligy(H.F.T)
1388
 
تولیدات اصلی/ فاز 2
(هزار تن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
آمونیاک
680
گاز طبیعی
M.W.Kellogg
1388
اوره گرانول
1075
دی اکسید کربن- آمونیاک
Stami carbon+
Hydro Fertilizer Technoligy(H.F.T)
1389
 
خوراک ورودی به مجتمع
میلیون متر مکعب در سال
محل تأمین
گاز طبیعی
1340
از فازهای 2 و 3 پارس جنوبی
 


 

مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه):
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: حدود 61 هکتار
·        سال تأسیس: 1380
·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 55/76%، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین 17%، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 45/6%
تولیدات اصلی
(هزار تن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
پارازایلین
750
میعانات گازی و بنزین پیرولیز
IFP(France)
Toray(Japan)
Uhde(Germany)
تیرماه 1386
بنزن
430
ارتوزایلین
100
برش سنگین
2000
آروماتیک سنگین
16
رافینیت
380
برش سبک
680
گاز مایع (LPG)
76
برش پنتان
47
 
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
میعانات گازی
4500
فازهای گازی پارس جنوبی
بنزن پیرولیز
270
پتروشیمی جم (الفین جم)
 


 
مجتمع پتروشیمی پارس:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 23 هکتار + 14 هکتار واحد EB/SM
·        سال تأسیس: اسفندماه 1377
·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 60%، ساتا 40%
تولیدات اصلی
(هزار تن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتان
1600
گاز طبیعی فازهای 1،2،3
لینده آلمان
1385
پروپان
980
 
لینده آلمان
1385
بوتان
570
گاز طبیعی فازهای 1،2،3
لینده آلمان
1385
پنتان
86
گاز طبیعی فازهای 1،2،3
لینده آلمان
1385
اتیل بنزن
645
اتیل بنزن
لینده آلمان
1388
استایرن منومر
600
اتیل بنزن
لینده آلمان
1388
تولوئن
11
اتیل بنزن
لینده آلمان
1388
 
خوراک ورودی به مجتمع
مقدار
محل تأمین
گاز طبیعی
75 میلیون متر مکعب در روز
فازهای 1،2،3 پارس جنوبی
اتیلن
175 (هزار تن در سال )
شرکت پلیمر آریاساسول
بنزن
470 (هزار تن در سال)
پتروشیمی نوری(برزویه) و پتروشیمی بوعلی سینا
 


 
مجتمع آریاساسول:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 72 هکتار
·        سال تأسیس: 1382
·        مالکیت: شرکت پتروشیمی پارس50%، شرکت ساسول پلیمر آلمان 50%
 
تولیدات اصلی
(هزار تن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتیلن
1000
اتان
تکنیپ
1386
برش های 3 کربنه و سنگین تر
90
اتان
تکنیپ
1386
پلی اتیلن سبک
300
اتیلن
SABTEC
1387
پلی اتیلن سنگین/متوسط
300
اتیلن
SABTEC
1387
 
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
اتان
5/1267
پتروشیمی پارس
پروپان
56/0
پتروشیمی پارس
هگزن-1
2/7
واردات
پروپیلن
2/4
پتروشیمی جم
هگزان
87/0
واردات
 


 

مجتمع پتروشیمی مبین:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 110 هکتار
·        سال تأسیس: 1379
·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 100%
 
تولیدات اصلی
 
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
برق
990MW
گاز طبیعی
GE
88 و 1383
بخار
2865T/h
آب DM
FOSTERWHEELER
1384
آب شیرین
1560M3/h
آب دریا
SIDEM
1383
آب DM و کندانس
2700 M3/h
آب شیرین/ کندانس برگشتی
SIDEM/COMAR
1383
آب آشامیدنی
100 M3/h
آب شیرین
SIDEM/COMAR
آماده راه اندازی
اکسیژن (44 بار)
160000NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
88و 1384
اکسیژن (29 بار)
50400 NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
88و 1384
نیتروژن
96000 NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
88و 1384
هوای سرویس
17000 NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
88و 1384
هوای ابزار دقیق
44000 NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
88و 1384
آب سرویس
330 M3/h
آب
BAMAG
1386
آب خنک کننده
386000 M3/h
آب دریا
صدرا
1385
 
خوراک ورودی به مجتمع
میلیون متر مکعب در روز
محل تأمین
گاز طبیعی
5/13
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
آب دریا
-
خلیج فارس
 
مجتمع پتروشیمی زاگرس:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 31 هکتار
·        سال تأسیس: 1379
·        مالکیت: سرمایه گذاری غدیر 34%، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت17%، گروه صنعتی شیمی پوشینه 78/18%، سرمایه گذاری صنعتی مروارید 78/18%، سایر 44/11%
 
تولیدات اصلی/ فاز 1
(هزارتن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
متانول
1650
گاز طبیعی و اکسیژن
لورگی
اسفند 1385
 
تولیدات اصلی/ فاز 2
(هزارتن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
متانول
1650
گاز طبیعی و اکسیژن
لورگی
1388
 
 
خوراک ورودی به مجتمع
میلیون متر مکعب در سال
محل تأمین
گاز طبیعی
3200
نفت و گاز پارس جنوبی
اکسیژن
1340
پتروشیمی مبین
 


 

مجتمع پتروشیمی مهر:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 13 هکتار
·        سال تأسیس: 1384
·        مالکیت: شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور99/59%، شرکت پتروشیمی بین الملل 40%
 
تولیدات اصلی
(هزارتن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
پلی اتیلن سنگین
300
اتیلن
میتسویی(MCI)
1388
 
 
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
اتیلن
305
پتروشیمی جم و سایر مجتمع ها
بوتن – 1
5
واردات تا قبل از بهره برداری از واحد بوتن-1 پتروشیمی جم
 


 

مجتمع پتروشیمی جم:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 77 هکتار+ 22 هکتار در فاز دوم
·        سال تأسیس: 1379
·        مالکیت: شرکت سرمایه گذاری تٱمین اجتماعی 84/25%، صندوق بازنشستگی کشوری 23%، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 46/24%، شرکت کارگزاری سهام عدالت 15%، ساتا 2/9%، سایر سهامداران 5/2%.
 
تولیدات اصلی
(هزارتن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتیلن
1321
اتان، برش سبک، برش سه کربنه، برش پنج کربنه، گاز مایع، آروماتیک سنگین
تکنیپ
1386
پروپیلن
305
بنزین پیرولیز خام
220
نفت کوره
24
ترکیبات چهار کربنه
245
پلی اتیلن سبک خطی/سنگین
300
اتیلن
بازل
1387
پلی اتیلن سنگین
300
اتیلن
بازل
1386
1 و 3 بوتادین
115
برش چهار کربنه
باسف
1388
رافینیت چهار کربنه
130
1388
­پلی پروپیلن
300
پروپیلن
بازل
1387
­اتیلن گلایکول ها
443
اتیلن/ اکسیژن
شل هلند
1386
­ 100% مالکیت واحد اتیلن گلایکول ها به فرساشیمی و 99/48% واحد پروپیلن به پتروشیمی جم و 8/50% به پتروشیمیران و 21/0% به سایر واگذار شده است.
 
خوراک ورودی به مجتمع
مقدار (هزار تن در سال)
محل تأمین
برش سبک
687
پتروشیمی نوری (برزویه)
رافینیت
384
پتروشیمی نوری (برزویه)
برش پنتان
56
پتروشیمی نوری (برزویه)
گاز مایع
84
پتروشیمی نوری (برزویه)
آروماتیک سنگین
16
پتروشیمی نوری (برزویه)
اتان
707
فازهای مختاف پارس جنوبی
اتان
267
پتروشیمی پارس
ترکیبات پروپان
88
پتروشیمی پارس
برش پنتان
92
پتروشیمی پارس
اکسیژن
275
پتروشیمی مبین
 
 
مجتمع پتروشیمی مروارید:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: 8/7 هکتار
·        سال تأسیس: 1384
·        مالکیت: صندوق ذخیره فرهنگیان 49%، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 17%، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 17%، سرمایه گذاری غدیر 17%
 
تولیدات اصلی
(هزارتن در سال)
 
 
 
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتیلن
500
اتان
تکنیپ
اسفند 1388
برش های سه کربنه و سنگین تر
44
اتان
تکنیپ
اسفند 1388
 
 
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
اتان
650
نفت و گاز پارس جنوبی
 
 
پایانه ها و مخازن پتروشیمی:
شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی، مسوولیت بهره برداری از دو بندر بزرگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر امام خمینی و همچنین سایت مخازن پتروشیمی را بر عهده دارد و عملیات صادرات محصولات تولیدی، واردات مواد اولیه و ذخیره سازی محصولات و مواد اولیه توسط این شرکت انجام می شود.
مالکیت: 100% شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مشخصات کلی بندر پتروشیمی پارس به شرح ذیل است :
 
بندر پتروشیمی پارس:
تعداد کل اسکله: 15 پست اسکله (6 اسکله مایعات، 2 اسکله مایعات گازی و 7 اسکله جامدات )
تاریخ بهره برداری: فاز اول بندر پارس در سال 1384 و کل بندر در سال 1388 افتتاح شده است.
ظرفیت کل: 35 میلیون تن (29 میلیون تن مایعات و مایعات گازی و 6 میلیون تن جامدات)
آبخور اسکله ها: 15 الی 32 متر
قابلیت پهلودهی کشتی: قابلیت پذیرش کشتی تا ظرفیت 70 هزار تن
ظرفیت بارگیری/ تخلیه محصولات: 170 الی 2250 تن در ساعت
میزان تردد سالیانه کشتی: 800 الی 1200 فروند کشتی در سال
محصولات عمده صادراتی: بوتان، پروپان، متانول، آمونیاک، اتیلن، بنزن، برش سبک، برش سنگین، استایرن، ارتوزایلین، پارازایلین، پلی اتیلن، اوره، پلی پروپیلن و ...
 
 
طرح های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 
بوتن 1
·        مجری: شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص)
·        مساحت: 7/1 هکتار
·        مالکیت: 100% بخش خصوصی
·        زمان شروع: سال 1387
·        پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1390
·        پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 79/83%
 
الفین یازدهم:
·         مجری: شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی خاص)
·         مساحت: 43 هکتار
·        مالکیت: 5/17% شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 5/56% شرکت پتروشیمی باختر، 26% شرکت های پتروشیمی لرستان، پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و پتروشیمی مهابادـهر کدام 5/6%)
·        زمان شروع: سال 1385
·        پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 6/86%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1390
 
اتیلن گلایکول های عسلویه:
·        واگذاری به بخش خصوصی در حال بررسی است.
·         مساحت: 15/5 هکتار واحد اتیلن گلایکول و 98/2 هکتار مخازن ذخیره
·         مالکیت: دردست بررسی
·         زمان شروع:سال 1386­
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 45/48%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
­ در سال 1386 طرح از خارگ به عسلویه منتقل گردید.
 
 
سرویس های جانبی متمرکز فاز دوم عسلویه :
·         مجری: شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص)
·         مساحت: 90 هکتار
·         مالکیت: 100% شرکت ملی صنایع پتروشیمی
·         زمان شروع: فاز 1 سال 1389
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 5%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: فاز 1 سال 1393
 
الفین دوازدهم:
·         مجری: در دست بررسی
·         مساحت: 64/43 هکتار
·         مالکیت: 100% شرکت ملی صنایع پتروشیمی
·         زمان شروع: سال 1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1393
 
الفین و متانول شانزدهم:
·         مجری: شرکت پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص)
·         مساحت: 43/62 هکتار
·         مالکیت: 100% بخش خصوصی
·         زمان شروع: سال 1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1393
 
 
 
 
متانول مشارکتی با ونزوئلا:
·         مجری: شرکت پتروشیمی ونیران
·         مساحت: 48/7 هکتار
·         مالکیت: 49% پتروشیمی بین الملل، 1% سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، 49%شرکت یکی ون ونزوئلا، 1% شرکت سرمایه گذاری ونزوئلاییIPHL
·         زمان شروع: سال 1389
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
 
آمونیاک و اوره اندونزی (آمونیاک و اوره چهاردهم):
·         مجری: شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)
·         مساحت: 47/25 هکتار
·         مالکیت: 49% پتروشیمی بین الملل، 50% شرکت اندونزیاییPUSRI
·         زمان شروع: سال 1389
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1392
 
آمونیاک و اوره هشتم:
·         مجری: شرکت شیمیایی لاوان(سهامی خاص)
·         مساحت: 85/24 هکتار
·         مالکیت:20% شرکت پتروشیمی بین الملل ، 55% شرکت SAB LNDUSTRIES، 20% شرکت پتروشیمی اراک، 5% شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
·         زمان شروع: سال 1389
·        پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1392
 
 
 
 
 
متانول هفتم:
·         مجری: شرکت پتروشیمی مرجان(سهامی خاص)
·         مساحت: 7 هکتار
·         مالکیت: 100% بخش خصوصی
·         زمان شروع: سال 1389
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 2%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1392
 
 
آمونیاک و اوره عمان(آمونیاک و اوره سیزدهم):
·        مجری: شرکت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص)
·         مساحت: 45/24 هکتار
·        مالکیت: 49% پتروشیمی بین الملل، 50% شرکت نفت عمان، 1% شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
·         زمان شروع: سال 1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1393
 
پارک استایرن:
­SBS/SB/LCBR,ABS
·         مجری:شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص)
·         مساحت پارک:32 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1389
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 5/10%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
 
 
 
 
پارک استایرن:
·         نام طرح : ESBR
·         مجری:شرکت پتروشیمی صدف
·         مساحت پارک:32 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1389
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
 
 
 
 
پارک استایرن:
·         نام طرح : پلی استایرن انبساطی (EPS)
·         مجری:شرکت کیمیا صنایع دالاهو
·         مساحت پارک:32 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393
 
متانول مشارکتی با پتکیم ترکیه:
·         مجری:شرکت پتروشیمی سبلان (سهامی خاص)
·         مساحت:7 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393
 
 
 
 
 
 
متانول مشارکتی با یوروکم سنگاپور:
·         مجری:شرکت پتروشیمی دنا (سهامی خاص)
·         مساحت:7 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1389
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
 
متانول آرین:
·         مجری:شرکت پتروشیمی آرین (سهامی خاص)
·         مساحت:44/7 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393
 
متانول کیمیای پارس خاورمیانه:
·         مجری:شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
·         مساحت پارک:7 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1389
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
 
متانول آرمان:
·         مجری:شرکت پتروشیمی آرمان (سهامی خاص)
·         مساحت:7 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393
متانول / آمونیاک:
·         مجری:شرکت ارگ شیمی پارسا(سهامی خاص)
·         مساحت:9 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393
 
اتیلن گلایکول ها:
·         مجری:شرکت پارس فنل
·         مساحت:7 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393
 
تبدیل پروپان به پروپیلن (PDH):
·         مجری:شرکت مهر پتروکیمیا(سهامی خاص)
·         مساحت:49/24هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1389
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1389: 15%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
 
 
 
 
مخازن متمرکز صادراتی عسلویه:
·         مجری:شرکت مخازن صادراتی پارسیان
·         مساحت:7/46 هکتار
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1389
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1392
·         ظرفیت کل: 195/1 هزار متر مکعب
 
 
الفین گناوه و پلی اتیلن دشتستان (الفین پانزدهم):
·         مجری:شرکت پتروشیمی گناوه- دشتستان (سهامی خاص)
­طرح های مصوب هیات وزیران
·         محل اجرا: گناوه و دشتستان
·         مالکیت: 100%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:1390
·         پیش بینی زمان بهره برداری: 1393


 
طرح های در دست مطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی :
·        پلی استایرن عسلویه
·        طرح های پتروشیمی در پارس شمالی
طرح های بهره برداری شده :
استحصال اتان
پتروشیمی پارس
سرویس های جانبی متمرکز
پتروشیمی مبین
متانول چهارم
پتروشیمی زاگرس
آروماتیک چهارم
پتروشمی نوری(برزویه)
آمونیاک و اوره چهارم
پتروشیمی پردیس
الفین نهم
پلیمرآریاساسول
الفین دهم
پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین عسلویه
پتروشیمی مهر
متانول ششم
پتروشیمی زاگرس
PVC غدیر
پتروشیمی غدیر
بوتادین
پتروشیمی جم
اتیل بنزن/ استایرن
پتروشیمی پارس
جداسازی هوا و نیروگاه (توسعه مبین)
پتروشیمی مبین
بندر پتروشیمی پارس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
آمونیاک و اوره ششم
پتروشیمی پردیس
الفین عسلویه
پتروشیمی مروارید
نیروگاه (توسعه مبین)
پتروشیمی مبین