چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۰۱

مراحل تعریف و تصویب پروپوزالهای تحصیلات تکمیلی

به منظور حضور فعال پژوهشگران و حمایت از نیروهای توانمند و متخصص جوان در ارائه ایده های نو ، استفاده از آخرین فناوریها و ایجاد ارتباط موثر دانشگاه و صنعت ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پروژه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تصویب شده است  و کاربرد آنها در راستای اهداف و سیاستهای سازمان باشد حمایت می نماید.در همین راستا دانشجویان محترم می توانند پیشنهادات پژوهشی در قالب پروژه های دانشجویی که مرتبط با حوزه عملکردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد  را با در نظر داشتن موارد ذیل به مدیریت پژوهش و فناوری ارائه نمایند.

-    - ارائه نامه تایید و تصویب پروپوزال مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرمها با سربرگ و مهر دانشگاه (صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و یا دفتر ارتباط با صنعت).

-  - - تهیه و تکمیل پروپوزال مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرمها (به پروپوزالهای ناقص ترتیب اثر داده نمی شود).

-    - بررسی و تصویب پروژه طبق فرایند مراحل تصویب پروژه های دانشجویی.

-    - ارائه گزارشات اجرای پروژه در مقاطع زمانی تعیین شده به مشاور صنعتی یا کارشناس مربوطه.