/پژوهش و فناوری/رئیس و کارشناسان پژوهش و فناوری

رئیس و کارشناسان پژوهش و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته/تخصص

1

خشایار پورمحمد شاهینی(رئیس پژوهش و فناوری)

مهندسی مکانیک- مدیریت اجرایی 

2

ندا عیناوی(جانشین رئیس پژوهش و فناوری)

مدیریت آموزشی

3

مجید امینی خاناپشتانی(کارشناس ارشد پژوهش و فناوری)

مهندسی صنایع

4

سید مهران موسوی نجات(کارشناس پژوهش و فناوری)

مدیریت اجرایی

5

رضا صابری(کارشناس پژوهش و فناوری)

مهندسی برق

6

رقیه برجویی زاده(کارشناس پژوهش و فناوری)

شیمی

7

محسن روحی سعدآباد

مهندسی متالورژی صنعتی

8

شیوا محسنی(کارشناس پژوهش و فناوری)

شیمی کاربردی