درباره مسئولیت‌های اجتماعی و پایداری:

 

 پایداری کسب و کار، پایداری شرکتی، پایداری سازمانی مفهوم نسبتاً جدیدی است که به عنوان فرآیند تمرکز بر دستیابی به پنج بُعد عملکرد پایدار یعنی اقتصادی، حاکمیت شرکتی، اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی تعریف شده است.

 در این بافت، پایداری بر فعالیت‌هایی متمرکز است که عملکرد پایداری مالی و غیر مالی ( زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی در رابطه با همه ذی‌نفعان را به وجود می‌آورند. اگرچه اصطلاح پایداری کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکتی، ابعاد سه گانه اساسی (تمرکز بر محیط زیست، جامعه و حاکمیت شرکتی) به طور معادل در مقالات و گزارش‌های معتبر به کار رفته اند؛ با این حال، پایداری کسب و کار وسیع‌تر از مسئولیت اجتماعی شرکتی و حتی ابعاد سه گانه اساسی بوده و اخیراً پذیرش بیشتری کسب کرده است. پایداری کسب و کار، از تمرکز اصلی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی به سمت یکپارچه سازی درفرهنگ، مأموریت، راهبرد، مدل کسب و کار و فرآیندهای مدیریتی شرکتی سازمان حرکت کرده است.

 چنان‌که نتایج منتشر شده تحقیقات اخیر به وسیله ام ای تی، گروه مشاوره بوستون و معاهده جهانی سازمان ملل نشان می‌دهد که پایداری کسب و کار از تلاش‌های مجزا و فرصت طلبانه با تمرکز اصلی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی به سمت رویکرد یکپارچه‌تر و کُل گرا‌تر و راهبردی‌تر برای در بر گرفتن همه ابعاد عملکرد پایدار و مشارکت با ذی‌نفعان گوناگون حرکت کرده است. سازمان ضوابط نوین گزارشگری جهانی در رهنمودهای پایداری G4، به دنبال ترویج گزارشگری یکپارچه در این پنج بُعد عملکرد پایدار بوده است و بُعد اخلاقی نیز درون ابعاد دیگر گنجانده شده است.

 در واقع، پایداری کسب و کار به عنوان فرآیند دست‌یابی به عملکرد پایدار در هر پنج بُعد آن به منظور خلق ارزش مشترک برای همه ذی‌نفعان تعریف شده است.

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی این منطقه مهم و استراتژیک کشور با تشکیل حوزه مشاوره مدیر عامل در مسئولیت های اجتماعی و پایداری سازمانی و با درک اهمیت موضوع پایداری، تمرکز خود را در همه ابعاد یاد شده و حرکت به سمت یکپارچه سازی و منسجم نمودن فعالیت‌ها در سطح شرکت‌های منطقه ویژه ، سرمایه‌گذاران و فعالان نموده و نسبت به ترویج آن با ابزارهای گوناگون اقدام می نماید. در این زمینه شورای مسئولیت های اجتماعی در سطح منطقه تشکیل و با مشارکت همه فعالان اقتصادی منطقه و ذی نفعان تصمیم گیری خواهد نمود.

 کارشناس تحلیلگر استراتژی های مسئولیت های اجتماعی ، کارشناس مشارکت های جمعی و اقدامات داوطلبانه، کارشناس آموزش و ترویج مسئولیت های اجتماعی، کارشناس مستند سازی فعالیت ها زیر نظر مدیر پایداری سازمانی و مشاور مدیر عامل در این حوزه استراتژیک فعالیت می نمایند.

تماس با ما

 عبدالمجید حیاتی نماینده مدیر عامل در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی

عبدالمجید حیاتی نماینده سازمان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی

     csr@pseez.ir تلفن: 2066-0773137         07731372031