مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس دو

مناقصه

98/14

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس دو

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی ساده

موضوع مناقصه : انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس دو                             شماره مناقصه: 14/98
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی ساده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید (اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه می‌باشد) :
1- نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ¬- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس
2- مبلغ برآورد اولیه : 19,100,000,000 ریال
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 955,000,000 ریال ( که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار می باشد.)
3- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور
4- جهت دریافت اسناد،مناقصه‌گران باید مبلغ 300,000 ریال به شماره شبای 340100004101123838163517 نزد بانک مرکزی به نام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واریز نموده و نماینده شرکت با همراه داشتن اصل فیش واریزی به آدرس های‌ ذیل مراجعه نمایند.
5- محل دریافت اسناد مناقصه : 1- دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس: عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس - طبقه اول. دبیرخانه کمیسیون مناقصات 2- دفتر تهران به آدرس : تهران، خیابان جمهوری- بین شیخ‌هادی و حافظ- کوچه یغما - مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران - طبقه سوم اطاق 355 – تلفن 66702298-021
6- فروش اسناد: از روز دوشنبه مورخ 11/06/98 تا روز پنج شنبه مورخ 14/06/98
7- جلسه توجیهی:روز شنبه مورخ 16/06/98 ساعت 11:00صبح
8- مهلت و محل تحویل اسناد و مدارک: حداکثر ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 25/06/98 صرفاً در دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس – طبقه اول.
9- زمان و محل گشایش پیشنهاد مناقصه (پاکات الف، ب و ج) : روز دوشنبه مورخ 25/06/98 ساعت 11:00 در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس – طبقه دوم - سالن جلسات.
10- تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137 نمابر : 07731372155