مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

“ خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک "

مناقصه

98/33

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور خدماتی

“ خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک "

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:
الف )عنوان مناقصه: “ خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک "

ب ) شماره مناقصه :33/98
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 326.948.768.371ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

چ ) مدت اجرای کار: 12ماه
ح)شرایط متقاضیان : گواهی نامه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد خدمات عمومی

خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 8.507.000.000 ریال(که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند.مهلت تحویل برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 17/01/1399و محل تحویل فقط در دبیرخانه کمیسیون مناقصات (عسلویه) می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی :
1- استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137