مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات عمومی،پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس دو (کنگان)(ارزیابی کیفی به صورت فشرده)

مناقصه

99/06

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خدمات عمومی،پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس دو (کنگان)

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی به صورت فشرده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید (اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه می‌باشد) :
1- نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ¬- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس
2- مبلغ برآورد اولیه : 111,597,223,274 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه‌گزار باشد) یا وجه نقد به مبلغ 4,932,000,000 ریال
4- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کدهای “ حمل و نقل ،تعمیر و نگهداری و خدمات عمومی”
5- ارزیابی کیفی به صورت فشرده انجام می‌شود و مناقصه‌گران باید مستندات ارزیابی کیفی را در یک پاکت و پیشنهاد قیمت (پاکات الف، ب و ج) را در یک پاکت دیگر به طور همزمان ارائه نمایند. ابتدا مستندات ارزیابی کیفی بررسی خواهد شد و سپس پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب نمایند، گشایش خواهند شد.(مناقصه گران می بایست در زمان تحویل مدارک‏، رونوشت برابر اصل شده از ضمانت نامه بانکی را ارائه نمایند)
6- زمان و مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : از تاریخ 24/3/99 لغایت ساعت 14:00 تاریخ 31/3/99
7- محل دریافت استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس: عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس - طبقه اول-دبیرخانه کمیسیون مناقصات
8- جهت دریافت اسناد، مناقصه‌گران باید مبلغ 300,000 ریال به شماره شبای 340100004101123838163517 نزد بانک مرکزی به نام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با شناسه واریز(321123873293960850100010999000) واریز نموده و نماینده شرکت با همراه داشتن اصل فیش واریزی به آدرس‌ فوق مراجعه نماید.
9- استعلام ها و پاکت های پیشنهاد قیمت (الف،ب،ج) می بایست در سامانه ستاد به نشانی Setadiran.ir و با کد فراخوان (2099093035000003) بارگذاری گردد.
10- مهلت و محل تحویل (تسلیم) استعلام‌ها و پاکت های پیشنهاد قیمت : ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 15/04/99 صرفاً در دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس – طبقه اول
11- زمان و محل گشایش پیشنهاد مناقصه (پاکت های الف، ب و ج) : روز دوشنبه مورخ 23/04/99 ساعت 10:00 در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس – طبقه دوم - سالن جلسات.
12- تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137 نمابر : 07731372155