مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

احداث سدهای تأخیری D5 و کانالهای C3

مناقصه

99/08

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

احداث سدهای تأخیری D5 و کانالهای C3

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید :
الف ) شماره مناقصه : 99/08
ب) عنوان مناقصه: احداث سدهای تأخیری D5 و کانالهای C3
ت) محل اجرای کار: سایت اختر واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دو
ث)مبلغ برآورد(ریال): 640,438,161,747 ریال
ج) نماینده کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چ ) مدت اجرای کار:24 ماه
ح)شرایط متقاضیان : دارا بودن گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه 3 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور
خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 15,509,000,000ریال (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند.مهلت تحویل برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 15/04/1399 و محل تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس زیر می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات می بایست در سامانه ستاد به نشانی Setadiran.ir و با کد فراخوان (2099093035000005) بارگذاری گردد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی :
استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137