مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 ( پارس شمالی )

مناقصه

99/10

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 ( پارس شمالی )

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید: 
الف )عنوان مناقصه: خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 ( پارس شمالی )

ب ) شماره مناقصه :10/99
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 
 79,932,151,596 ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت منطقه پارس شمالی
چ ) مدت اجرای کار: 12ماه
ح)شرایط متقاضیان : دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کدهای “حمل و نقل” و“تعمیر و نگهداری” و “خدمات عمومی
خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 3,997,000,000  ریال(که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)

از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی
HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند. مهلت بارگذاری برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )به نشانی Setadiran.ir  تا ساعت 14:00مورخ 21/05/1399 می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که به صورت فیزیکی تحویل گردد‏، ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر بارگذاری گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی :

        استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137