مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر تأسیسات و تجهیزات منطقه پارس یک

مناقصه

99/01

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خدمات راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر تأسیسات و تجهیزات منطقه پارس یک

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید: 
الف )عنوان مناقصه: خدمات راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر تأسیسات و تجهیزات منطقه پارس یک)
ب ) شماره مناقصه :01/99
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال):  218,767,061,978ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت تشریفات و پشتیبانی
چ ) مدت اجرای کار: 12ماه
ح)شرایط متقاضیان : دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کد  تعمیر و نگهداری و امور تأسیسات یا دارا بودن گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 7,035,000,000
ریال(که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی
HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند.مهلت بارگذاری برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 20/05/1399 و محل تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس زیر می باشد.  بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات می بایست در سامانه ستاد به نشانی Setadiran.ir بارگذاری گردد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی :

        استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137