مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام عملیات تصویربرداری با استفاده از سیستم پهباد فتوگرامتری و تولید و بهنگام رسانی نقشه توپوگرافی در مقیاس یک به هزار )

مناقصه

98/42

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

دو مرحله ای

انجام عملیات تصویربرداری با استفاده از سیستم پهباد فتوگرامتری و تولید و بهنگام رسانی نقشه توپوگرافی در مقیاس یک به هزار (تجدید)

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید :
الف ) شماره مشاوره : 42/98
ب) عنوان
مشاوره: انجام عملیات تصویربرداری با استفاده از سیستم پهباد فتوگرامتری و تولید و بهنگام رسانی نقشه توپوگرافی در مقیاس یک به هزار
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 16,332,146,000
ج) نماینده کارفرما: مدیریت طرحهای مهندسی

چ ) مدت اجرای کار: 6 ماه
ح)شرایط متقاضیان : دارا بودن گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه دو در رشته (تخصص) نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری) از سازمان برنامه و بودجه کشور

از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مشاوران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR  و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir دریافت نمایند. ضمنا آخرین مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی و بارگذاری مستندات در سامانه ستاد  تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 02/05/99 ، مهلت تحویل برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 19/05/1399 و محل تحویل ساختمان همایش های خلیج فارس- طبقه اول-دبیرخانه کمیسون مناقصات به نشانی زیر می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                                                                                                                                    

لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی : استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137