مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید دو دستگاه X-RAY فرودگاهی

مناقصه

99-05

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خرید دو دستگاه X-RAY فرودگاهی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:
الف )عنوان مناقصه: خرید دو دستگاه X-RAY فرودگاهی
ب ) شماره مناقصه :05/99
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 29,576,820,000 ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت بازرگانی
چ ) مدت اجرای کار: 6ماه
ح)شرایط : شخص حقوقی واجد شرایط (دارای سابقه تأمین کالای مشابه با موضوع مناقصه)

خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ1,479,000,000ریال(که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )به نشانیSetadiran.ir با کد فراخوان (2099093035000022) تا تاریخ 23/06/99 دریافت نمایند و مهلت بارگذاری فرم استعلام و کلیه مستندات درخواستی تا ساعت 14:00مورخ 07/07/1399 می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که به صورت فیزیکی تحویل گردد‏ یا پس از پایان مهلت مقرر بارگذاری گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی :
استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137