مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت سه(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2099093035000030)

مناقصه

99-18

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت سه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

موضوع مناقصه : خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت سه - شماره مناقصه: 18/99
شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2099093035000030
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی به صورت فشرده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید (اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه می‌باشد) :
1- نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ¬- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس
2- مبلغ برآورد اولیه : 153,324,917,053 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه‌گزار باشد) یا وجه نقد به مبلغ 5,767,000,000 ریال
4- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( کد نگهداری و خدمات فضای سبز) یا دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته کشاورزی با حداقل پایه 4 از سازمان برنامه و بودجه کشور
5- فرآیند ارزیابی کیفی و انتخاب برنده مناقصه به صورت فشرده انجام می گردد لذا مناقصه‌گران باید علاوه بر بارگذاری اسناد مورد درخواست و مستندات ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir ، صرفا (پاکت‌ الف) را که حاوی ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار می باشد به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارائه نمایند. ابتدا مستندات ارزیابی کیفی بررسی خواهد شد و سپس پاکت‌های پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب نموده اند، گشایش خواهند گردید.
6- زمان و مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه در سامانه ستاد : ساعت 19:00 مورخ 16/07/99
7- زمان و محل برگزاری جلسه توجیهی: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 21/07/99 ، ساختمان همایش‌های خلیج فارس-طبقه اول- کمیسیون مناقصات
8- مهلت بارگذاری مستندات و استعلام‌ها و پاکت‌های پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : روز دوشنبه ساعت 9:00مورخ 05/08/99
9- زمان و محل گشایش پیشنهاد مناقصه (پاکت‌های الف، ب و ج) : روز دو‌شنبه مورخ 12/08/99ساعت 10:00 در عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس – طبقه دوم - سالن جلسات.
تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137 نمابر : 07731372155