/ارتباط با ما

استان بوشهر ‏، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

صندوق پستی:7511946484

تلفن:1-31376000-077

نمابر:31376300-077

پست الکترونیکی:info@pseez.ir