/معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی/پروژه‌های سرمایه‌گذاری موفق