/معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی/فراخوان سمینار و نمایشگاه