/معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی/معرفی زیرساخت‌های منطقه