/مدیریت انرژی/قوانین و دستورالعمل ها
 1. قانون برنامه اول توسعه
 2. قانون برنامه دوم توسعه
 3. قانون برنامه سوم توسعه
 4. قانون برنامه چهارم توسعه
 5. قانون برنامه پنجم توسعه
 6. قانون برنامه ششم توسعه
 7. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 8. آیین نامه اجرای مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوی مصرف
 9. آیین نامه اجرائی ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف 1389
 10. آئین نامه اجرائی ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 11. آیین نامه اجرایی 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 12. آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 13. تعیین و ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
 14. برنامه های وزارت نیرو در دولت دهم « کتاب اول
 15. اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی
 16. آیین نامه اجرائی جزء 1 بند ه تبصره 11 قانون بودجه 1393
 17. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
 18. قانون رفع موانع تولید
 19. آیین نامه اجرائی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 20. تکالیف 20 گانه مصوبه هیأت دولت
 21. متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه
 22. ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری
 23. طرح‌های بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1393 کل کشور
 24. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت