قابل توجه مناقصه گران محترم : 

 

به اطلاع می رساند به منظور شرکت در فرآیند مناقصه و مزایده های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، می بایست فایل پیوست را مطالعه نموده و جهت شرکت در فرایند مناقصه و مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه  ستاد )  اقدام نمایند.

ضمناً آدرس اینترنتی درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد که مناقصه گران محترم در صورت عدم عضویت قبلی ، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 02141934 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها ، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

 

شماره تماس آقای شفیعی " مسئول جذب بخش خصوصی سامانه ستاد " (   27313211-021 )

 

لیست مناقصات در حال انجام