چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰


         1-  فرم پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی

 

2- فرمت معرفی نامه دانشگاه (جهت پروژه های تحصیلات تکمیلی)

فرمت معرفی نامه دانشگاه جهت پروژه های تحصیلات تکمیلیفرمت معرفی نامه دانشگاه جهت پروژه های تحصیلات تکمیلی
فرمت معرفی نامه دانشگاه جهت پروژه های تحصیلات تکمیلیفرمت معرفی نامه دانشگاه جهت پروژه های تحصیلات تکمیلی

 

 3- دستور العمل تهیه گزارش نهایی پروژه های پژوهشی، مطالعاتی و تحصیلات تکمیلی

4- فرم تعهد دانشجو

5-فرم گزارش پیشرفت کار پروژه های مطالعاتی- پژوهشی

 

6-فرم نظرسنجی میزان رضایت مشتریان