/پژوهش و فناوری/فراخوان پروژه‌های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

فراخوان‌ها، توضیحات شرح خدمات (RFP)

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام پروژه های پژوهشی را از طریق یکی از روش های قانونی ( قراردادهای پژوهشی،اعطای فرصت مطالعاتی و اعطای پژوهانه) به یکی از مجریان توانمند در دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت عتف،شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا پارک های علم و فناوری واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود تا ضمن دریافت شرح خدمات ( RFP) از طریق بخش ذیل نسبت به بارگذاری پروپوزال ( کلیه صفحات ممهور به مهر دانشگاه/مرکز علمی )، نامه ی ارسال پروپوزال صادره و امضا شده از سوی بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا معاون پژوهشی آن،رزومه کامل منطبق بر آیتم فرم های ارزیابی کیفی و فنی ( قابل دریافت ازبخش فرم ها ) و احکام سازمانی مجریان و همکاران حداکثر تا تاریخ ذکرشده در محل مشخص شده، در همین صفحه اقدام نماید. 

بارگذاری مدارک پژوهشی

اطلاعات هویتی
*