/پژوهش و فناوری/مراحل تعریف و تصویب پروپوزالها/مراحل تعریف و تصویب پروپوزالهای پژوهشی

مراحل تعریف و تصویب پروپوزالهای پژوهشی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور انجام پژوهش های محوری و در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتها و هماهنگی بین پژوهشهای مورد نیاز مدیریتها و واحدهای سازمان از انجام پژوهشهای کاربردی استقبال می نماید.دراین راستا پس از تبیین نیازهای پژوهشی سازمان با الویت تکیه بر ظرفیت های علمی استان،از دانشگاهها و موسسات پژوهشی دعوت به همکاری می گردد. بدیهی است سازمان از پذیرش پیشنهادات پژوهشی خارج از مسیر یاد شده معذورخواهد بود.