/پژوهش و فناوری/فراخوان پروژه‌های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

فراخوان‌ها، توضیحات شرح خدمات (RFP)

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام پروژه های پژوهشی را از طریق یکی از روش های قانونی ( قراردادهای پژوهشی،اعطای فرصت مطالعاتی، اعطای پژوهانه و تحصیلات تکمیلی) به یکی از مجریان توانمند در دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت عتف،شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا پارک های علم و فناوری واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود تا ضمن دریافت شرح خدمات ( RFP) از طریق جدول ذیل نسبت به بارگذاری پروپوزال ( کلیه صفحات ممهور به مهر دانشگاه/مرکز علمی )، نامه ی ارسال پروپوزال صادره و امضا شده از سوی بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا معاون پژوهشی آن، رزومه کامل منطبق بر آیتم فرم های ارزیابی کیفی و فنی ( قابل دریافت ازبخش فرم ها ) و احکام سازمانی مجریان و همکاران حداکثر تا تاریخ ذکرشده در محل مشخص شده، در همین صفحه اقدام نماید. 

 

 

 

ردیف

عنوان پروژه

(پژوهشی، اعطای پژوهانه، فرصت مطالعاتی، تحصیلات تکمیلی)

 

مهلت بارگذاری پروپوزال و مدارک

 

شرح خدمات (RFP)

 

 1

اعطای پژوهانه: ارزیابی عملکرد مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندری پارس و پایانه های حمل و نقل به منظور سنجش سطح رضایتمندی و تبیین نقاط ضعف و قدرت ارائه خدمات به ذینفعان

 

 1401/09/01 لغایت 1401/09/15

 
   RFP RFP

 

 2

 پژوهشی: تحلیل وضعیت جامع امکانات بهداشتی-درمانی و فوریت های پزشکی جامعه شاغل و ساکن در محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حوزه تاثیر آن با رویکرد آمادگی در شرایط بحران

 

1402/04/12 لغایت 1402/04/27

 

   RFP.tj RFP.tj

 

 

 3

پژوهشی: بررسی اثر آلودگی های صنعتی بر تنوع میکروبی سواحل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با روش های متاژنومیکس

 

1402/06/14 لغایت 1402/08/14

 

 

4

پژوهشی: صحت سنجی داده های فلرینگ و تدوین متدولوژی پایش و گزارش دهی فلرینگ در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

1402/06/14 لغایت 1402/08/14

 

 

5 

پژوهشی: توسعه زیرساخت برآورد حجم فلر و آلاینده های هوا در منطقه پارس جنوبی با استفاده از سنجش از دور Remote Sensing در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

 1402/06/14 لغایت 1402/08/14

 

 

پژوهشی: توسعه زیر ساخت برآورد حجم فلر در منطقه پارس جنوبی با استفاده از پردازش تصویر image prosessing  در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

1402/06/14 لغایت 1402/08/14

 

 

 7

پژوهشی: بررسی‏، تحلیل و ارزیابی عوامل خطر سایبرگونومیکی در سازمان منطقه ویژه و راه کارهای کنترل و کاهش خطرات

 

1402/07/19 لغایت 1402/08/19

 

 

پژوهشی: تهیه اطلس سرمایه گذاری در زمینه انرژی و ارزیابی ناترازی گاز با رویکرد نقش سازمان منطقه ویژه در حکمرانی انرژی در سطح منطقه

 

1402/07/19 لغایت 1402/08/19

 

 

پژوهشی: به کار گیری روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی برای مکان یابی ، امکان سنجی و بهینه گزینی اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور استقرار اماکن و ساختمان های دائمی و موقتی کارکنان

 

1402/07/19 لغایت 1402/08/19

 

RFP.7 RFP.7

 

10

پژوهشی: بررسی راهکارهای ارتقاء صادرات و تحلیل اثرات آن بر توسعه منطقه ویژه پارس

 

1402/08/20 لغایت 1402/09/20

 

 

11

پژوهشی: بررسی و ارائه راهکارهای رفع موانع و تسهیل و توسعه زنجیره ارزش در منطقه ویژه پارس

 

1402/08/20 لغایت 1402/09/20

 

 

 12

پژوهشی: به روزرسانی و انجام سطوح بالاتر پروژه پژوهشی و تحقیقاتی طراحی، توسعه و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت انرژی و محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با رویکرد نقش سازمان منطقه ویژه در حکمرانی انرژی در سطح منطقه

 

1402/10/04 لغایت 1402/11/04

 

 

13

 پژوهشی: ترسیم چارچوب مدیریت ارزیابی فناوری و نوآوری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1402

 

1402/10/16 لغایت 1402/11/08

 

 

14

پژوهشی: روش شناسی، تعیین و معرفی مدل ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت شرایط اضطراری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه عملیاتی پارس جنوبی

 

1402/12/02 لغایت 1403/01/02

 

بارگذاری مدارک پژوهشی

اطلاعات هویتی
*